Warunki

1. Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Turystyczne Sun Tourist następuje po:

 1. zapoznaniu się przez Uczestnika z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem imprezy stanowiący integralną część umowy oraz ważnymi informacjami dodatkowymi dotyczącymi dane imprezy.
 2. złożeniem w Biurze lub u agenta druku umowy – zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez osobę prawną lub fizyczną, która posiada zdolność do takich czynności prawnych oraz przez przedstawiciela Organizatora sprzedającego imprezę.
 3. wpłaceniu przedpłaty w wysokości 30% wartości imprezy w terminie określonym w umowie – zgłoszeniu ( w przypadku zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 30 dni przed imprezą jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy).

Zawarta umowa ma pierwszeństwo przed wskazanymi w broszurach, folderach, katalogach oraz podobnych materiałach.

2. Rezygnacja z imprezy:

 • w przypadku rezygnacji z imprezy Uczestnik powinien natychmiast zawiadomić o tym fakcie Biuro.Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę e zgłoszenia do Organizatora.
 • Klientowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożliwość wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn lezących po stronie Organizatora, takich jak:
  • zmiana warunków imprezy( cena, termin, trasa, miejsce zakwaterowania, środek transportu). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu od Organizatora pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków.
  • odwołanie imprezy
 • w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator zwraca Uczestnikowi wpłacone dotychczas kwoty po potrąceniu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z przygotowaniem imprezy oraz odwołaniem uczestnictwa w imprezie, zgodnie z poniższym wyliczeniem:
  • do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy 10% ceny imprezy
  • od 21 do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy 30% ceny imprezy
  • poniże14 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 80%
  • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 90%
  • Uczestnik który nie zgłosi się na imprezę bez wcześniejszego powiadomienia ponosi całkowity koszt imprezy
  • Rezygnację należy złożyć u organizatora lub w Biurze Agencji w formie pisemnej.
 • jeżeli Uczestnik odstępujący od umowy do dnia poprzedzającego imprezę wskaże osobę, która spełnia wszelkie warunki udziału w imprezie oraz przejmie prawa i obowiązki związane z podpisaniem umowy, Uczestnik nie ponosi kosztów manipulacyjnych.Zasada ta nie dotyczy imprez organizowanych do krajów do których obowiązują wizy.

3. Zmiana warunków umowy.

 1. warunkiem wpisania na listą uczestników jest zrobienie przedpłaty w terminie określonym w umowie – zgłoszeniu oraz złożenie u Organizatora lub agenta wypełnionego druku umowy – Zgłoszenia ( Jeżeli Uczestnik jest niepełnoletni umowa musi być podpisana przez ustawowego opiekuna). Wpłaty pozostałej należności należy dokonać w terminie niepóżniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości określone w punkcie 2 Warunków Uczestnictwa.
 2. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin dostarczenia ich Organizatorowi.Brak tych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Klienta.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian programu i ceny nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku wzrostu kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatku, opłat drogowych i innych, opłat lotniskowych lub załadunkowych w portach morskich i lotniczych. W takich przypadkach Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klienta o zmianie umowy w formie pisemnej na adres podany w umowie. Klient zobowiązany jest w ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia poinformować Organizatora o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z udziału w imprezie. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się akceptację zmienionych warunków umowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez zachowania prawa do odszkodowania z przyczyn od siebie niezależnych( działanie lub zaniechanie osób trzecich, siła wyższa, brak wymaganego minimum uczestników). W przypadku odwołania imprezy z powodu braku wymagane ilości uczestników Klient zostanie o tym powiadomiony w formie pisemne nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

4. Prawa i Obowiązki Klientów.

 1. Klient ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Oferta określać będzie każdorazowo cenę imprezy, miejsce pobytu, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość posiłków, program zwiedzania.
 2. Klient uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowe pomocy i opieki polotów w zakresie określonym w świadczeniach wykupionej imprezy.
 3. Klient objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i nie zawinionych przez Organizatora ( np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach itp.)
 4. Jeżeli w umowie – zgłoszeniu nie ustalono inaczej to Klient ubezpieczony jest w imprezach zagranicznych od kosztów leczenia (KL) na sumę 10 000 Euro – NNW do 15,000 PLN według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, . W razie zaistnienia szkody ubezpieczony zgadza się na zwolnienie lekarzy leczących go w kraju i zagranicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia. Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się z tytułu chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w imprezie krajowej – 3 % ceny imprezy, w imprezie zagraniczne – 4 % ceny imprezy.
 5. Klient zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania imprezy aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy krajów objętych jej programem.
 6. Klient odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone przez Klienta w czasie imprezy rzeczy oraz przedmioty wartościowe, chyba że do ich utraty doszło z przyczyn , za które odpowiada Organizator.
 8. W celu sprawnego przebiegu wycieczki Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, przestrzegania punktualności oraz informowania pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.
 9. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych uczestników Organizator może rozwiązać umowę lub odstąpić od niej w trybie natychmiastowym.Wszelki koszty pobytu za granicą i powrotu do kraju ponosi Klient.

5. Odpowiedzialność Organizatora. Reklamacje.

 1. Organizator odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz za umówioną jakość świadczeń określoną w umowie – zgłoszeniu.
 2. Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Klientowi przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Pilot nie pełni funkcji przewodnika ( chyba że program mówi inaczej), odpowiada natomiast za realizację przewidzianego programu.
 4. Skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistniałej sytuacji ( najlepiej w formie pisemnej ) do pilota, kierownika obozu lub przedstawiciela Organizatora, bądź faxem do Organizatora imprezy.Organizator dołoży wszelkich starań aby usunąć przyczynę zasadnych skarg i zażaleń, w tym w miarę możliwości załatwienia świadczeń zastępczych.
 5. Ewentualne reklamacje mogą być składane w formie pisemnej w Biurze, , które sprzedało imprezę, nie póżniej niż w ciągu 14 dni od daty jej zakończenia.
 6. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Klientowi pisemnej odpowiedz w ciągu 30 dni.
 7. Organizator zobowiązany jest do dokonania zwroty różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami zastępczymi, o których mowa w punkcie 6, w przypadku gdy Klient nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej wartości. Nie uprawnia do żądania
  rekompensaty otrzymanie przez Klienta świadczeń w innym obiekcie lecz o tej samej kategorii.
 8. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za Świadczenia niewykorzystane z jego winy.
 9. Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestników, którzy bezzasadnie nie przyjęli świadczenia zastępczego co najmniej w równorzędnym standardzie.
 10. Biuro ma obowiązek zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji. Od kwoty reklamacji i rezygnacji nie przysługują odsetki.

6. Postanowienia końcowe.

Organizator posiada obowiązkową gwarancję turystyczną, na wypadek gdyby Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnił Uczestnikowi powrotu do kraju lub zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. Klient w opisanej sytuacji powinien zgłosić roszczenia do gwaranta bądź do Marszałka Województwa Lubelskiego Lubelskiego z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 29,08,1997r. o usługach turystycznych oraz ustawa z dnia 29,08,1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy Biurem a Uczestnikiem będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby Biura.

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.